System Wsparcia Prokuratora Infomex aplikacja Prokuratura Krajowa

Prowadzenie czynności procesowych i analitycznych w sprawach gospodarczych i uszczupleń należności Skarbu Państwa – to jedno z najważniejszych zadań Prokuratury Krajowej. Z myślą o optymalizacji powyższych działań, instytucja ogłosiła postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Zaprojektowanie i budowę Systemu Wsparcia Prokuratora”.

Celem projektu jest opracowanie rozwiązania, które wesprze prokuratorów w codziennej pracy na etapie postępowania przygotowawczego i sądowego, poprzez zapewnienie narzędzi umożliwiających gromadzenie, analizę i opracowywanie wniosków ze zgromadzonego materiału dowodowego w postaci danych elektronicznych takich jak pliki JPK, historie przelewów czy billingi telefoniczne. System Wsparcia Prokuratora zapewni swoim użytkownikom możliwość zebrania wszystkich tych materiałów w jednej bazie danych, a następnie zwizualizowania ich w różnych perspektywach czasowych i geograficznych oraz stworzenia połączeń logicznych pomiędzy różnego rodzaju zdarzeniami.

Korzystne warunki cenowe, wysokie kwalifikacje naszych konsultantów, termin realizacji zgodny z wymaganiami Zamawiającego, wreszcie zespół niezbędny dla zagwarantowania ciągłego rozwoju systemu – to kluczowe elementy, które zadecydowały o wyborze oferty złożonej przez Infomex jako najkorzystniejszej.

W ramach realizacji projektu korzystać będziemy głównie z technologii C# .NET. Nasi specjaliści będą odpowiedzialni m.in. za:

  • Opracowanie projektu technicznego SWP zawierającego projekt procesów biznesowych, przypadki użycia wraz ze scenariuszami, projekty ekranów i wydruków oraz środowiska kompilacji kodów źródłowych,
  • Budowę SWP – począwszy od stworzenia w pełni funkcjonalnego środowiska testowego wraz ze scenariuszami, przez przeprowadzenie stosownych szkoleń aż po testy i wdrożenie aplikacji w środowisku deweloperskim,
  • Przeprowadzenie wdrożenia pilotażowego i przygotowanie wersji produkcyjnej,
  • Dostarczenie kompletu dokumentacji niezbędnej dla eksploatacji systemu.

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu „Budowa systemu wsparcia pracy prokuratora na etapie postępowania przygotowawczego i sądowego poprzez opracowanie metodyk pracy w określonych kategoriach spraw” (POWER 1), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.